« Temporada Ressons Jazz Tardor 2006 | Main | Selecció Ressons Jazz 2007 »

Comments

Aurelio

Muchas felicidades por tan fantástico y agradable encuentro.
De veras que es una gozada disfrutar de la música en el marco del Atac de Jazz y espero poder estar presente en ediciones futuras.
A destacar la impresionante actitud general para tirar adelante el evento a toda máquina y sobre todo los organizadores, los cuales siempre estaban al pié del cañon ocupándose del más mínimo detalle.

Un abrazo, Josep.

Aurelio

Joan Monné

Ei, moltíssimes gràcies per convidar-me a aquesta festassa que és l'Atacdejazz. Ho vaig passar molt bé, malgrat els problemes tècnics del primer dia. Coses com aquesta demostren que quan hi ha voluntad i il.lusió per tirar una cosa endavant tothom s'hi aboca i qualsevol entrebanc es pot resoldre. No és fàcil organitzar un sarau d'aquesta magnitud, comptar amb tants músics amb ganes de tocar i amb tant bon rotllo. Felicitats un cop més i fins la propera!

Fede

Hombre, per un aficionat com jo van ser dos dies de jazz i de contacte amb persones a qui admiro que dificilment oblidaré. Riure, menjar, xerrar, beure, sentir i compartir jazz. I uns quants moments màgics...

Moltes gràcies de tot cor!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)