« Ressons Jazz 2007 - tardor | Main | VRAK' guanya el Jazz Montjuïc »

Comments

Fede

Gràcies! Gràcies per portar-nos al Joan Monné, gràcies pel temàss de Giulia, gràcies pel Voyage, gràcies pel Full Nelson, gràcies pel (fantàstic, un fort aplaudiment!!) grup de Roger/Nadia, gràcies per barrejar Sanz i Kamaguchi amb Maureta, gràcies per la big oliva del migdia i la funky soup de la nit, i gràcies per aquella macro-mega-jam amb tema final de 1,5 hores... impressionant!!! Gràcies per tot la resta...

josep

Moltes gràcies a tú per acompanyar-nos i donar sentit al projecte.

Fede, Fede... tenia molt clar que series el primer que faria un comentari :))

L'atac t'ha d'agradar per la força Fede! Està pensat per a la gent com tú! Si a tú no t'agradessi, ja podriem plegar!

Un abrazz!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)